Stanovy spolku Asociace včelařských farem, z. s.

Čl. 1 Úvodní ustanovení

   Spolek Asociace včelařských farem, z. s. (dále jen "spolek") je právnickou osobou založenou v souladu se zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění.

Čl. 2 Název sdružení

  Spolek vystupuje pod názvem Asociace včelařských farem, z. s.

Čl. 3 Sídlo spolku

Sídlem spolku je: Holasovice č.p. 197, 747 74

Čl. 4 Cíl činnosti

(1)    Spolek zejména usiluje o:

 • vytváření podmínek pro šíření a dobré jméno profesionálních i zájmových včelařů 
 • vytváření podmínek pro systém vzdělávání
 • budování povědomí o schopnostech a možnostech profesionálního včelaře
 • prosazování etiky a morálky v oboru
 • profesionální vystupování členů spolku
 • prosazování zájmů členů spolku

(2)   Spolek informuje své členy o své činnosti. Využívá připomínky a náměty členů.

(3)   Spolek zastupuje zájmy svých členů ve vztahu k institucím, organizacím a osobám doma i v zahraničí. Podle potřeby reprezentuje své členy v národních i mezinárodních organizacích, na vybraných konferencí a akcích.   

Čl. 5 Členství ve spolku

(1)    Členství ve spolku je dobrovolné a výběrové.

(2)    Formy členství jsou:

1. individuální

 

 1. Profesní – představuje osoby, které se aktivně zabývají včelařskou činností po dobu nejméně 3 let
 2. Volné - osoby, které mají zájem o obor včelařství a nesplňují podmínky pro vstup do Profesního členství
 3. Čestné – významné osobnosti z oboru včelařství.  Držitele tohoto členství schvaluje členská schůze na základě návrhu
 4. Partnerské – představuje osoby se zájmem o včelařství, kteří se podílí na chodu spolku a to pracovně nebo dotačně. Držitele tohoto členství navrhuje a schvaluje členská schůze

 

2. skupinové – sdružuje právnické osoby zabývající se prokazatelně včelařskou činností a ostatní organizace se zájmem o oblast včelařství

(3)    Členem spolku může být jen fyzická nebo právnická osoba, která:

 1. souhlasí se stanovami spolku, sdílí jeho hodnoty a snaží se je dodržovat
 2. na jejíž majetek nebyl prohlášen konkurz, nebylo proti ní zahájeno konkurzní řízení, návrh na prohlášení konkurzu nebyl zamítnut pro nedostatek majetku ani není v likvidaci
 3. plní řádně povinnosti členů vymezených kapitolou Čl. 6 Stanov
 4. není zároveň členem Asociace profesionálních včelařů
(4)    O přijetí nového člena spolku rozhoduje předseda na základě žádosti kandidáta, vyplněného členského dotazníku, jeho prezentace a podmínek členství stanovených stanovami spolku.

(5)    Každý nový člen je povinen uhradit členský poplatek odpovídající typu členství ve výši platné ke dni přístupu ke spolku do 30 dnů od přijetí za člena.

(6)    Členství ve spolku zaniká

 1. vystoupením člena ze spolku na základě písemného oznámení o ukončení členství adresované předsedovi spolku. K zániku členství dochází dnem doručení oznámení o ukončení členství
 2. rozhodnutím členské schůze o vyloučení, pokud člen přestal splňovat podmínky členství nebo se provinil proti členským povinnostem
 3. neuhrazením členského příspěvku do 30 dnů od doručení písemné upomínky na adresu sídla člena
 4. smrtí člena spolku nebo zánikem právnické osoby, která je členem spolku
 5. zánikem spolku
(7)    Člen, jehož členství zaniklo, nemá nárok na vrácení uhrazených členských příspěvků ani vstupního poplatku.  

Čl. 6 Práva a povinnosti členů spolku

(1)    Člen spolku se účastní na činnosti spolku přímo nebo u právnických osob prostřednictvím svého zástupce, pověřeného statutárním orgánem tohoto člena.

(2)    Člen spolku má právo

 1. podílet se na činnosti spolku
 2. účastnit se členské schůze, kde může požadovat vysvětlení záležitostí týkajících se spolku. Členská schůze musí vysvětlení poskytnout, je-li takové vysvětlení potřebné pro posouzení předmětu jednání členské schůze. Člen spolku je dále oprávněn na členské schůzi uplatňovat své návrhy a protinávrhy
 3. být informován o programu jednání členské schůze a má právo na kopii zápisu z jednání členské schůze
 4. předkládat návrhy, podněty a připomínky orgánům spolku
 5. vyjadřovat se k činnosti spolku
 6. být pravidelně informován o činnosti spolku
 7. podílet se na praktické činnosti spolku a využívat poradenskou a informační činnost spolkem zajišťovanou
 8. účastnit se akcí pořádaných spolkem za zvýhodněných podmínek
 9. užívat vhodným způsobem logo spolku
 10. využívat výhod, které poskytuje spolek svým členům
 11. prezentovat veřejně spolek

(3)    Člen spolku je povinen

 1. dodržovat stanovy spolku
 2. platit členský příspěvek ve stanovené lhůtě a výši
 3. aktivně hájit zájmy spolku, dodržovat všechny vnitřní dohody a nepodnikat žádné kroky, které by byly v rozporu se zájmy s posláním spolku
 4. svědomitě vykonávat funkce v orgánech spolku
 5. podnikat slušně, čestně a způsobem, jenž neohrožuje pověst spolku a jeho členů
 6. oznámit jakékoliv změny údajů v obchodním nebo živnostenském rejstříku týkající se člena

(4)    Člen spolku souhlasí, aby spolek shromažďoval a zpracovával evidenční údaje o svých členech. Tyto údaje mohou být zpřístupněny výhradně pro účely spolku nebo v případech stanovených zákonem  

Čl. 7 Orgány spolku

(1)    Orgány spolku jsou:

 1. Členská schůze
 2. Předseda

Čl. 8 Členská schůze

(1)    Každý člen spolku má právo účastnit se jednání členské schůze.

(2)    Do působnosti členské schůze náleží:

 1. volba a odvolání členů předsedy spolku
 2. rozhodování o vyloučení člena spolku
 3. stanovení výše ročního členského příspěvku a doby jeho splatnosti
 4. schvalování změn ve stanovách
 5. schvalování účetní závěrky, výroční zprávy a rozpočtu na finanční rok
 6. rozhodování o případném zrušení spolku

(3)    Členská schůze se koná alespoň jedenkrát ročně.

(4)    Členskou schůzi svolává předseda nejpozději 15 dnů před termínem konání členské schůze. Členská schůze se svolává pozvánkou ve formě doporučeného dopisu, osobním předáním pozvánky členovi spolku, který je v takovém případě povinen převzetí pozvánky potvrdit podpisem nebo elektronickou poštou s povinnosti e-mail zpětně potvrdit.

(5)    Jednání členské schůze probíhá podle programu obsaženého v pozvánce na členskou schůzi

(6)    Členská schůze je usnášeníschopná, je-li přítomna alespoň polovina členů.

(7)    Každý člen spolku má na členské schůzi jeden hlas.

(8)    Členská schůze rozhoduje nadpoloviční většinou hlasů přítomných členů spolku 

(9)    Z jednání členské schůze se pořizuje zápis, který podepisuje předseda spolku a jeden ověřovatel zápisu zvolený na této členské schůzi. Vyhotovení zápisu zabezpečuje předseda  do 30 dnů od ukončení členské schůze.  

 

Čl. 9 Předseda

(1) Předseda je statutárním orgánem spolku

(2) Předseda reprezentuje spolek navenek, vytváří vize a cíle spolku. Organizuje přípravy a zasedání členské schůze a řídí její jednání

(3) V rámci svého pověření řídí předseda chod spolku a realizuje jeho cíle a plány činnosti schválené členskou schůzí a za tuto      činnost  odpovídá členské schůzi

(4) Předsedu může v případě potřeby zastoupit v jeho funkci a jednat za spolek kterýkoliv člen pověřený předsedou nebo na        základě usnesení členské schůze.

(5) Předseda rozhoduje o všech záležitostech spolku, pokud nejsou stanovami vyhrazeny do působnosti členské schůze

(6) Při své činnosti se předseda řídí stanovami spolku a rozhodnutími členských schůzí

(7)    Předseda především:

 1. svolává členskou schůzí
 2. připravuje účetní závěrku pro členskou schůzi
 3. připravuje výroční zprávu pro členskou schůzi
 4. připravuje rozpočet na finanční rok a předkládá jej členské schůzi
 5. navrhuje stanovení výše ročního členského příspěvku
 6. vykonává usnesení členské schůze
 7. vede seznam členů spolku
 8. zajišťuje řádné vedení předepsané evidence, účetnictví, záznamů a dalších zákonných povinností spolku
 9. připravuje podklady pro zasedání členské schůze
 10. rozhoduje o vyloučení člena spolku
 11. řídí činnost spolku
 12. rozhoduje o pracovněprávních záležitostech zaměstnanců spolku, zejména o jejich přijímání a propouštění
 13. ukládá úkoly administrativním zaměstnancům spolku a kontroluje jejich práci.

(8) Předseda je volen členskou schůzi. Funkční období je pětileté. Opětovná volba je možná. 

(9) Výkon funkce předsedy končí dnem zvolení nového předsedy

Čl. 10 Jednání za spolek

(1) Jménem spolku jedná a podepisuje předseda

(2) Podepisování za spolek se uskutečňuje tak, že k názvu spolku se připojí jméno a podpis předsedy

Čl. 11 Zásady hospodaření

(1) Spolek je neziskovou organizací a je financován zejména:

a) ze vstupních poplatků
b) z ročních členských příspěvků
c) z výtěžků z akcí spolku, z plateb členů za služby poskytnuté jim spolkem
d) z darů a dotací

(2)    Spolek hospodaří na základě rozpočtu schváleného členskou schůzi. Výdaje spolku jsou zaměřeny na uskutečňování cílů spolku v souladu s formami činností podle těchto stanov a rozpočtem spolku.

(3)    Předseda zajistí po ukončení období sestavení účetní závěrky, kterou poté schvaluje členská schůze

(4)    Za hospodaření s prostředky spolku odpovídá předseda.

(5)    O rozdělení příjmů spolku rozhoduje členská schůze na návrh předsedy

(6)    O způsobu úhrady ztrát spolku rozhoduje členská schůze. Ztráty spolku se přednostně hradí ze  zisku z předchozího období. Členská schůze může rozhodnout o tom, že ztráta spolku bude hrazena z mimořádného členského příspěvku.  

Čl. 12 Zrušení a zánik spolku

(1)    Spolek se zrušuje dnem uvedeným v rozhodnutí členské schůze o zrušení spolku, jinak dnem, kdy rozhodnutí bylo        přijato.

(2)    Po zrušení spolku se provede likvidace spolku

(3)    Pro likvidaci spolku se přiměřeně použijí ustanovení obchodního zákoníku o likvidaci obchodních společností.

(4)    Po skončení likvidace spolku se provede vypořádání likvidačního zůstatku.

(5)    Podíl jednotlivých členů spolku na likvidačním zůstatku určí členská schůze.  

Čl. 13 Závěrečná ustanovení

(1)    Právní vztahy vyplývající ze stanov, vzájemné vztahy mezi členy spolku související s jejich účastí ve spolku, jakož i ostatní právní vztahy uvnitř spolku se řídí českými právními předpisy.

(2)    Spolek může na základě rozhodnutí členské schůze vydat organizační a jednací řád 

25. března 2016

 

Copyright 2006 - 20XX ing. Břetislav Pravda